Продължава процедурата по разширение на защитените зони от „Натура 2000“

0
7
Плаж, море, гора
Снимка: Pixabay

С решение на Министерския съвет за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна беше увеличена площта на защитени зони „Ропотамо“, „Плаж Шкорпиловци“ и „Галата“.

Научната общност на България и Националният съвет по биологичното разнообразие  подкрепиха разширението на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, с цел опазването на представителни за Република България и за Европейския съюз природни местообитания и местообитания на застрашени, редки и ендемични растителни и животински видове в рамките на екологичната мрежа „Натура 2000“.

Процедурата продължава в съответствие с определените в Закона за биологичното разнообразие етапи, съобщават от регионалното Министерството на околната среда и водите /МОСВ/. Предстои изпращане на промените в списъците на защитените зони до Европейската комисия за одобрение, след което ще се пристъпи към подготовка на проекти на заповеди за изменение и допълнение на заповедите за обявяване на трите защитени зони.

От включването на дадена територия в границите на защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000“ не произтичат преки забрани за ползването на ресурсите и/или строителството в нея. Режими по отношение на тези дейности могат да се включват в заповедите за обявяване и в плановете за управление на защитените зони.  

Процедурата по изменение и допълнение на заповедите за обявяване на защитените зони включва провеждане на обществено обсъждане в едномесечен срок, след като на страницата на Министерство на околната страна и водите бъде публикувано обявление в тази връзка.

Впоследствие, в едномесечен срок след изтичане на срока за обществено обсъждане, министърът на околната среда и водите взема окончателно решение по постъпилите становища, възражения или предложения в рамките на общественото обсъждане и издава заповедта за изменение и допълнение на заповедта за обявяване на дадената защитена зона.

Предвид големия обществен интерес, МОСВ регулярно ще известява обществеността за хода на процедурата на интернет страницата си.

Като институция сме водени от убеждението, че високите критерии, баланс и постигнат статут на защита на природните местообитания и на дивата флора и фауна на територията на страната ще допринесе в дългосрочен план за постигане на амбициозните цели на Република България за опазване на природното наследство, ползотворното икономическо развитие и защита на правата на всеки български гражданин и поколенията напред за здравословна и благоприятна околна среда, категорична са в позицията си от ведомството.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments