Обявиха колко участници на изборите през октомври са с нарушения

0
21
Избори
Избори. Снимка: ЦИК, Facebook

Сметната палата е проверила 20 участници в изборите на 2 октомври 2022 година – 14 политически партии и шест коалиции. Не са установени нарушения на Изборния кодекс /ИК/ от 10 проверени участници – осем политически партии и две коалиции, съобщиха от Сметната палата.

От всички проверени участници в изборите е спазено изискването на ИК в срок от 30 работни дни след изборния ден да представят отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания пред Сметната палата по утвърден от нея образец.

При одита са констатирани нарушения на нормативните изисквания относно представяне на информация в хода на предизборната кампания за публикуване в Единния регистър по изборния кодекс /ЕРИК/ – не е предоставена информация за публикуване в ЕРИК от една партия и три коалиции от партии за направени дарения, а от една коалиция от партии – за декларации за произход на дарени средства в размер над минималната работна заплата; от три коалиции от партии – за финансирания със средства на кандидати, и от две коалиции – за декларации на кандидати за произход на предоставени средства над минималната работна заплата; от една партия – за наименованието на рекламна агенция.

Информация за публикуване в ЕРИК за направени дарения е предоставена със закъснение от една партия и две коалиции, а от една партия и една коалиция – за декларации за произход на дарени средства над минималната работна заплата. Със закъснение в регистъра е подадена регистрация от четири партии и три коалиции за финансирания със средства на кандидати и декларации на кандидати за произход на предоставени средства над минималната работна заплата. Една партия е закъсняла с информацията за за наименованието на рекламна агенция, която ползва.

Две партии и две коалиции от партии са набирали средства за финансиране на предизборната кампания и след нейния край. Установени са неотчетени приходи от пет партии и пет коалиции от партии, съобщава Сметната палата.

Спазени са законовите изисквания за източниците на финансиране и подпомагане на кампанията от одитираните участници в изборите, с изключение на една партия, за която е установено финансиране от едноличен търговец, на когото впоследствие от партията са възстановени средствата.

Изискването приходите над 1000 лева да се получават по банков път е спазено от всички одитирани участници, с изключение на една коалиция от партии.

При проверките са установени неотчетени разходи от една партия и две коалиции. Четири партии и три коалиции имат неразплатени задължения към доставчици на стоки и услуги към датата на извършване на одита, пише в съобщението.

Изискването, разходите над 1000 лева да се извършват по банков път, е спазено от всички одитирани участници, с изключение на една партия.

Установените при одита размери на финансиране на предизборната кампания на отделните участници в изборите са под определения в ИК общ размер за финансиране за избори за народни представители за Народно събрание, отчита Сметната палата.

Физическите лица, предоставили или дарили средства над 1000 лева за финансиране на предизборната кампания, са 233. Въз основа на предоставени данни от Националната агенция за приходите /НАП/ и Националния осигурителен институт /НОИ/ е извършена проверка за съответствие на размера на предоставените или дарените средства с доходите на лицата за период, определен в съответствие с ИК. За 179 лица са установени данни за доходи, съответстващи на размера на дарените или предоставени от тях средства за кампанията.

За 54 физически лица не са установени данни за доходи от ползваните източници или наличната информация за размера на доходите не покрива напълно размера на дарените или предоставени средства. Установеното несъответствие е само въз основа на информацията от използваните бази данни на НАП и на НОИ за определения период, съгласно чл. 170, ал. 2 от ИК, освен това тя не покрива всички възможни източници на доходи.

Предвидените в ИК източници на информация не позволяват да бъдат проследени всички данни за доходи от чужбина, за спестявания в банки и други, които е напълно вероятно конкретните лица да притежават, посочват от Сметната палата.

При 13 от тези 54 лица, въз основа на предоставена информация от НАП за доходите за финансовата 2021 г., съгласно подадените годишни данъчни декларации, са установени декларирани от тях доходи, които надвишават размера на дарените или предоставени средства за финансиране на предизборната кампания.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments