Нова мярка ще съживи старите горски участъци

0
156
Гора
Снимка: Pixabay

Нова мярка ще подтикне запазването и увеличаването на горски участъци във фаза на старост. Прилагането й ще доведе до подобряване на състава и структурата на горските насаждения и ще засили опазването на биологичното разнообразие в горите. Това стана ясно по време на видеоконферентно заседание на Тематичната работна група за разработване на Стратегически план за разрастването на земеделието и селските райони за периода от 2021 до 2027 година, съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието, храните и горите.

Мярката „Горско екологични дейности в горите“ ще се осъществява за първи път в новата Обща селскостопанска политика. Предвидените дейности имат за цел намаляване на традиционните стопански въздействия върху горските насаждения чрез създаване на необходимите екологични условия. Проектът на мярката предвижда в част от площта на насажденията да се спират дългосрочно планираното изсичане. Определените площи ще са отбелязани на терен и на карта. Дърветата, които ще се запазят, ще се означат със специално разработен за целта шаблон. Техните координати, дървесен вид и диаметър ще се въвеждат в специален регистър.

Затрудняването на структурата на горските насаждения, както и наличието на повече стояща и лежаща „мъртва дървесина“, ще спомогне за опазването на редки и защитени животински видове. Ще бъдат възобновени дейности по опазването на гнездовите местообитания на грабливи птици и черния щъркел. Това включва ограничаване на стопанско ползване на горите в радиус от 300 метра около гнездата. По време на размножителния период в тези зони ловът ще бъде ограничен и забранен. Предвижда се да не се допускат хора и автомобили в тях. Предимство ще са за трайното маркиране на дървета с хралупи и гнезда на редки и защитени видове.

Кандидатите по мярката ще трябва да докажат собственост на горската територия или право за стопанисването й, с която ще кандидатстват за подпомагането. Минималната засадена площ за физически лица, еднолични търговци и държавни предприятия по Закона за горите е 0.5 хектара. За общини, юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, тя е минимум 1.0 хектара. Бенефициентите ще получават помощта под формата на годишно компенсаторно плащане на площ горска територия. Те ще бъдат длъжни да спазват определени ограничения, които се състоят от едно или повече задължения за опазване на околната среда.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments