Над 9% от населението на България не е било преброено по време на националната кампания

0
32
Преброяване
Преброяване. Снимка: НСИ

9.2% от населението на България не е било преброено по време на Националното преброяване миналата година. Това е станало ясно при проведените контролни изследвания от Националния статистически институт /НСИ/. 

При направените проверки са установени 1596 лица, които нито са се самопреброили по електронен път, нито са посетени от преброител. Преобладават непреброените мъже (9.9%) спрямо непреброените жени (8.7%). Най-висок е относителният дял на непреброените лица на възраст до 19 години.

Според резултатите от контролното изследване за пълнотата на обхвата значителни са разликите при относителния дял на непреброените лица по местоживеене – в селата този дял е 5.8%, докато в градовете е почти два пъти по-висок – 10.5%.

При отнасяне на резултатите от контролното изследване към общото население на страната се установява, че броят на непреброените е между 573.9 и 631.0 хил. лица, или 9.2% от населението на страната.

Съгласно методологията на преброяването лицата се преброяват на принципа на тяхното „обичайно местоживеене“мястото, в което едно лице обикновено прекарва дневния период на почивка (нощуване) независимо от временно отсъствие поради ваканция, летуване, посещения при приятели и роднини, работа, медицинско лечение, религиозно поклонение и други. По време на контролното изследване за пълнотата на обхвата са установени 326 случая на неправилно преброени лица по този признак.

Преобладават неправилно отнесените по обичайно местоживеене лица във възрастовата група 20 – 39 години (2.5% от проверените лица), следват лицата на възраст 0 – 19 години (2.2%). Относителният дял на този показател при мъжете (1.8%) е малко по-висок отколкото при жените (1.6%). Неправилно е определено обичайното местоживеене на 2.1% от живеещите в градовете и 0.9% от живеещите в селата.

Резултатите от контролното изследване показват, че неправилно отнасяне по обичайно местоживеене са допуснали предимно самопреброилите се по електронен път лица (3.1%) в сравнение с преброените от преброител (1.4%).

При отнасяне на резултатите към цялото население на страната се установява, че относителният дял на неправилно отнесените по обичайно местоживеене лица е между 1.7 и 2.2%.

Основната цел на контролното изследване за точността на регистрираните данни е да се оцени получената при Преброяване 2021 информация по отношение на верността на вписаните данни за населението и жилищата. Проверени са 2001 жилища и 5257 лица.

При контролното изследване за точността на регистрацията са идентифицирани 99 случая (1.9% от проверените лица) на неправилно отбелязване на юридическото семейно положение и 60 случая (1.1%) на фактическото семейно положение.

Най-висок е относителният дял на разведените лица, за които при преброяването е посочена неправилна категория на юридическото семейно положение. При фактическото семейно положение най-висок е делът на неправилно отнесените лица във „фактическо съжителство“.

При контролното изследване са регистрирани 26 случая (0.5% от проверените лица) на неправилно отбелязване на отговора на въпроса „Н14. Живели ли сте извън България през периода 1980 – 2021 г. за повече от една година?“. За 18 лица (0.3%) не е отчетен престоят в чужбина, а за 8 лица (0.2%) некоректно е отбелязан такъв престой.

При контролното изследване са идентифицирани 53 лица (1.1% от проверените лица на възраст 15 и повече навършени години), за които при преброяването текущият им трудов статус е отбелязан некоректно.

При контролното изследване са идентифицирани 10 случая (0.1% от проверените лица), които неправилно са отбелязали като какви работят на основната работа.
Постигнатата стохастична точност на резултатите по основните признаци от проведеното контролно изследване е на добро ниво.

Работата на терен по контролните изследвания стартира на 11.10.2021 г., непосредствено след края на преброяването, и приключи на 31.10.2021 година. Контролните преброители бяха служители на НСИ, експерти в методологията на преброяването и с опит в провеждането на извадкови изследвания в домакинствата. С оглед осигуряване на високо равнище на отговоряемост се извършваха посещения всеки ден от 08:00 до 20:00 часа, включително и през почивните дни. Контролните изследвания се проведоха посредством електронни устройства със специално разработено приложение за събиране на данни.

Контролното изследване за пълнотата на обхвата при преброяването на населението към 7.09.2021 г. обхвана 7210 жилища и бяха проверени 19306 лица. Основната цел на това изследване е да се оцени размерът на допуснатите грешки при обхвата на населението общо за страната чрез установяване на относителния дял на непреброените (пропуснатите) лица и да се оцени размерът на допуснатите грешки при отнасяне на лицата по принципа на „обичайното местоживеене“.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments