ЕК представи план за насърчаване на социалната икономика и за създаване на работни места

0
21
Европейска комисия
Европейска комисия, Снимка: PIxabay

Европейската комисия /ЕК/ представи днес план за действие, за да помогне на европейската социална икономика да просперира, като използва своя икономически потенциал и потенциал за създаване на работни места. Причината е приноса към справедливо и приобщаващо възстановяване, както и към екологичния и цифровия преход, съобщиха от ЕК

Организациите на социалната икономика са субекти, които поставят на първо място социалните и екологичните цели, като реинвестират по-голямата част от печалбата си обратно в организацията. Днешният план за действие в областта на социалната икономика проправя пътя на организациите на социалната икономика към просперитет и растеж.

Комисията предлага да се предприемат действия в три области – създаване на подходящи условия за просперитет на социалната икономика, откриване на възможности за създаване и разрастване на организациите на социалната икономика и гаранции за признаването на социалната икономика и нейния потенциал.

Политическите и правните рамки са от ключово значение за създаването на подходяща среда за просперитета на социалната икономика. Сред тях са рамките за данъчното облагане, обществените поръчки и държавната помощ, които трябва да бъдат адаптирани към нуждите на социалната икономика.

За да отстраняването на тези проблеми Комисията ще предложи през 2023 гадина препоръка на Съвета относно развитието на рамковите условия на социалната икономика. Тя ще публикува също насоки за държавите членки относно данъчните рамки за организациите на социалната икономика и ще улесни достъпа до насоки за държавната помощ. Планът за действие има за цел също така да подобри добрите практики в областта на социално отговорното възлагане на обществени поръчки и да насърчи насочването на социалната икономика извън границите на ЕС.

Структурите от социалната икономика следва да се възползват от подкрепа за развитие на предприятията, които да започнат и да развиват своята дейност, както и за да извършват преквалификация и повишаване на квалификацията на своите работници. За периода 2021—2027 година. Комисията се стреми да увеличи подкрепата си над прогнозните 2,5 милиарда евро, заделени за социалната икономика преди 2014—2020 година.

Планът за действие има за цел социалната икономика да стане по-видима и да се подобри признаването на нейната дейност и потенциал. Комисията ще провежда комуникационни дейности, открояващи ролята и особеностите на социалната икономика. Освен това Комисията ще започне проучване за събиране на качествени и количествени данни с цел да разбере по-добре социалната икономика в целия ЕС. Тя ще организира също курсове за обучение на държавни служители по различни теми от значение за социалната икономика, ще насърчава социалната икономика на регионално и местно равнище чрез насърчаване на трансграничния обмен и много повече.

С днешния план за действие Комисията постави също началото на „план-график за преход“ за подпомагане на екологичния и цифровия преход на социалната икономика в диалог с публичните органи и заинтересованите страни. Комисията събира мнения от обществеността относно „план-график за преход“ чрез проучване на ЕС, достъпно до 28 февруари 2022 година.

Социалната икономика обхваща различни предприятия, организации и правни субекти, като например социални предприятия, кооперативи, взаимоспомагателни дружества, сдружения с нестопанска цел и фондации. Те поставят хората и околната среда в центъра на своята мисия и реинвестират по-голямата част от печалбата си обратно в организацията или в конкретна социална кауза. Те се управляват по основан на участието подход „отдолу нагоре“.

Планът за действие се основава на инициативата на Комисията от 2011 година за социалното предприемачество, и е резултат от обширен процес на консултации с гражданите и заинтересованите страни. Повече информация може да бъде намерена в работния документ на службите на Комисията, придружаващ Плана за действие в областта на социалната икономика, и в работния документ на службите на Комисията относно „план-график за преход“ към социална икономика.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments