ВАС отмени решението за спиране на горивна инсталация в ТЕЦ „Марица 3“

0
118
ТЕЦ
ТЕЦ "Марица 3". Снимка: Архив

Върховният административен съд /ВАС/ отмени определение на Хасковския административен съд и спря предварителното изпълнение на принудителна административна мярка от 29 април на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ в Хасково. С нея е преустановена работата на производствена мощност от ТЕЦ „Марица 3“ в Димитровград – горивна инсталация, в частта котел OP 380в (1 бр.) за производство на електроенергия с номинална топлинна мощност 370 MWth.

Спирането се прилага чрез принудително извеждане от експлоатация и пломбиране на места за подаване на гориво и/или други съоръжения към котел OP 380в за производство на електроенергия с номинална топлинна мощност 370 MWth. Прилагането на мярката е обосновано с констатирано нарушение на условието в комплексното разрешително за емисиите на отпадъчни газове и емисиите на серен диоксид, което е довело до превишаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух на Димитровград.

Предмет на спора пред ВАС е единствено искането за спиране на предварителното изпълнение, допуснато по силата на закона на оспорената пред Хасковския административен съд заповед.

Анализът на установените нови обстоятелства пред ВАС показва значителни по своите размери имуществени вреди в резултат от прекратяването на работата на инсталацията. Върховните магистрати приемат, че е налице необходимост от защита на противопоставим обществен интерес от прекратяване на трудовата заетост на над 200 работници, които са лишени от своите трудови възнаграждения като са пуснати в непланиран отпуск.

В свое тълкувателно решение по тълкувателно дело № 1 от 2009 г. Върховният административен съд приема, че допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на административния акт не означава, че е постигната пропорционалност между презюмирания обществен интерес и вредите, които евентуално биха настъпили.

В съдебното производство пред ВАС е представена и нотариална покана от „Хидро Пауър Ютилитис“ ЕООД за заплащане на над 36 млн. лева неустойки по договор за покупко-продажба на ток за месеците април и май. Причината е, че поради принудителното си и непланирано спиране топлоелектрическата централа не е изпълнила договореностите за доставка на записаните в договора количества електроенергия и не може да започне предварително планирания ремонт на инсталацията за периода между 1 юни и 31 август.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments