Технически университет – Габрово откри Център по компетентност

0
271
ТУ-Габрово
Снимка: ТУ-Габрово

В района на Технически университет – Габрово бе открит Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“. В тази връзка в петък в платформата Microsoft team се проведе информационен ден. Това съобщиха от висшето учебно заведение.

Проектът е финансиран по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Информационният ден беше проследен от над 30 участници, сред които представители на партньорските организации, асоциираните партньори и медии.

Проектът включва ремонтиране на сграда и закупуване на оборудване и е на обща стойност 23,5 млн. лв., от които 20 млн. европейско и 3,5 млн национално съфинансиране. Той се реализира от Технически университет-Габрово съвместно с още няколко университета и институти. Асоциирани партньори по проекта са водещи индустриални предприятия, сдружения на бизнеса, Технически университет – Берлин, Германия и Технически университет – Либерец, Чехия. На територията на Центъра за компетентност са обособени 14 лаборатории, групирани в 4 лабораторни комплекса, според изследванията и дейностите, които ще се осъществяват в тях и покриващи в много голяма степен спектъра на тематичната област на Иновационната стратегия за интелигентна специализация „Мехатроника и чисти технологии.“

Основните дейности и постигнатият напредък по проекта бяха представени от проф. д-р инж. Илия Железаров – Ректор на Технически университет – Габрово.

Към 2020 г. значително са модернизирани сгради и части от тях на територията на ТУ–Габрово, ТУ–София, филиал Пловдив, СУ „Св. Климент Охридски“ и Институт по роботика при БАН. За строително-монтажните дейности са договорирани 4 669 528 лв. с ДДС и са изплатени 2 636 495 лв. В рамките на Центъра за компетентност са оборудвани лаборатории в ТУ Габрово, ТУ–Варна, СУ „Св. Климент Охридски“, Института по роботика на БАН и Централната лаборатория по приложна физика на обща стойност 7 255 262 лв. с ДДС.

С новото оборудване ще се реализират научни изселвания и ще се разработват нови технологии в областта на мехатрониката и чистите технологии. За реализирането на научната програма в рамките на центъра работят трима нови изследователи и 53 върхови специалисти

През 2020 г. са публикувани 43 статии, от които в списания с импакт-фактор в WoS – 12 бр.; в реферирани от WoS и Scopus издания – 15бр. и в рецензирани научни издания – 16 бр. Новозакупеното оборудване ще се използва при обучението на студентите и докторантите на партньорските организации. Сключен е договор за извършване на независим външен одит на дейностите по проект № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“ на стойност 35 400 лв. с вкл. ДДС

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments