Средната месечна работна заплата в България продължава да расте

0
11
Пари
Пари. Снимка: СДВР, Facebook

Наетите лица по трудово правоотношение в България намаляват като през септември спадът е с 23 700. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт. Това е разлика от 1% спрямо месец юни. Общият брой на наетите в момента е 2,28 милиона души

Спрямо края на второто тримесечие на 2021 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 11.0%, „Операции с недвижими имоти“ – с 4.8%, и „Административни и спомагателни дейности“ – с 2.7%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Образование“ – с 1.3%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 1.0%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 20.7 и 16.9%.

В края на септември 2021 г. в сравнение с края на септември 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 32 500. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 8700, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 8400, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 4800, а най-голямо намаление – в „Административни и спомагателни дейности“ – с 3500.

В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 8.6%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 5.5%, и в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 5.2%, а най-голямо намаление е регистрирано в „Добивна промишленост“ – със 7.0%.

Средната брутна месечна работна заплата за юли 2021 г. е 1 533 лв., за август –
1 485 лв., и за септември – 1 543 лева.

През третото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата e 1 520 лв. и намалява спрямо второто тримесечие на 2021 г. с 0.3%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление, са „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 5.4%, „Добивна промишленост“ – с 4.9%, и „Финансови и застрахователни дейности“ – с 4.3%. Най-голямо увеличение на заплатите е регистрирано в дейностите „Селско, горско и рибно стопанство“ – със 7.8%, и „Култура, спорт и развлечения“ – с 6.9%.

През третото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата нараства с 10.7% спрямо третото тримесечие на 2020 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство“ – със 17.4%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 16.5%, и „Административни и спомагателни дейности“ – с 16.2%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през третото тримесечие на 2021 г. са:

• „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ – 3 687 лева;
• „Финансови и застрахователни дейности“ – 2 267 лева;
• „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 2 225 лева.
Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:
• „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 940 лева;
• „Други дейности“ – 1 013 лева;
• „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – 1 150 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2021 г. в обществения сектор нараства с 12.4%, а в частния – с 10.2%.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments