Със заповед на екоминистъра: Обявени са 2 нови защитени територии

0
161
Туфеста острица
Туфеста острица. Снимка: МОСВ

Екоминистърът Росица Карамфилова издаде заповеди за обявяване на 2 нови защитени територии в категорията „защитена местност“ – защитена местност „Туфеста острица“ в землище на пазарджишкото село Горно Вършило и защитена местност „Долно Черковище“ в землището на хасковското с. Долно Черковище.

Защитена местност „Туфеста острица“ е с площ от 6,889 дка. Обявяването идва след предложение на пазарджишката екоинспекция в съответствие със Закона за защитените територии /ЗЗТ/ с цел опазване на застрашен растителен вид – туфеста острица /Carex elata/ и неговото местообитание.

В защитената местност се забраняват дейности, които могат да доведат до унищожаването на екземпляри от растителния вид туфеста острица и неговото местообитание, като например: промяна в предназначението и начина на трайно ползване на земята; строителство с изключение с цел поддръжка, ремонт и реконструкция на съществуващи съоръжения; разораване; паша и други.

Защитена местност „Долно Черковище“ се простира на 4691,116 дка и е обявена по предложение на община Стамболово, Българско Дружество за защита на птиците, Природозащитно сдружение „Биосфера“ и Българска фондация „Биоразнообразие“ и е подкрепено от РИОСВ-Хасково.

Защитената местност е обявена с цел опазване на местообитанията на защитени, редки и застрашени растителни видове и животински видове. Растителните видове включват включват: Бяла змийска трева /Goniolimon collinum/, Румелийски тръбоцвет /Trachelium rumelianum/, Нежен лопен /Verbascum humile/, Черноморска ведрица /Fritillaria pontica/ и други.

Животински видове включват дъждовник /Salamandra salamandra/, голяма /кафява/ крастава жаба /Bufo bufo/, шипобедрена костенурка /Testudo graeca/, шипоопашата костенурка /Testudo hermanni/, обикнoвена блатна костенурка /Emys orbicularis/ зелен гущер /Lacerta viridis/, египетски лешояд /Neophron precnopterus/, черен лешояд /Aegipius monachus/, белоглав лешояд /Gyps fulvus/, скален орел /Aquila chrysaetus/,царски орел /Aquila heliaca/, късопръст ястреб /Accipiter brevipes/, средиземноморски сокол /Falco eleonorae/ и други както и с цел опазване на характерен и забележителен ландшафт.

Не се допускат дейности, които могат да доведат до обезпокояване и унищожаване на видовете – предмет на защита, увреждане и унищожаване на техните местообитанията, както и на естествените характеристики на ландшафта. В тази връзка, в защитената местност е забранено строителството и други дейности, водещи до промяна на ландшафта, с изключение: поддръжка, ремонт и реконструкция на съществуващи пътища и други съоръжения, както и изграждане на екопътеки и прилежащите им инфраструктурни елементи и други.

Очаква се обнародване на двете заповеди в Държавен вестник.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments