От втори опит и след спорове: Отдадоха за ползване за 30 години спортен комплекс в ж.к. „Изгрев“

2
6507
Общински съвет-Бургас
Общински съвет-Бургас. Снимка: Искра.бг

След разгорещи спорове, дадена почивка за дискусии и повторно гласуване, според някои съветници в пълен разрез с правилника, бе одобрено спортно игрище в ж.к. „Изгрев“ в Бургас да бъде отдадено за ползване за срок от 30 години

Предложението предизвика поредица от сериозни дебати на днешното редовно заседание на Общинския съвет. 

Някои от общинските съветници се обявиха против дългия срок за отдаване на ползване и поискаха той да бъде намален, защото е повече дори от концесия. Предложенията бяха за 15 и 20 години, но те бяха отхвърлени. 

Съмнение дали е било направено и трето предложение и дали съветниците са разбрали за какво точно гласуват доведе до смут в залата и председателят на Общинския съвет даде 30-минутна почивка. След това той обяви, че ще подложи на ново гласуване цялата докладна записка, защото някои общински съветници не разбрали за какво гласуват. Важно е да се подчертае, че при първото гласуване предложението бе отхвърлено, но при втория опит то бе прието, макар и трудно. 

Докладната записка предвижда Сдружение „Спортен клуб Локомотив Бургас“ да получи безвъзмездно право на ползване за срок от 30 години върху част от имот, който е отреден за спорт в ж.к. „Изгрев“ в Бургас. Целият терен е с площ от 6605 квадратни метра

В предложението също така е записано изрично, че Сдружение „Спортен клуб Локомотив Бургас“ отговаря на условията на наредбата и изискванията, които са залегнали в Закона за физическото възпитание и спорта, а именно:

1. Сдружението има седалище и развива дейността си на територията на Община Бургас;
2. Сдружението е вписано като юридическо лице с нестопанска цел, извършващо дейност в обществена полза;
3. Сдружението е вписано в публичните регистри по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС, водени от Министъра на младежта и спорта;
4. Сдружението води активен тренировъчен процес и участва в състезания, включени от съответната спортна федерация в държавния и международен спортен календар;
5. Сдружението няма просрочени финансови задължения към Община Бургас и към държавата;
6. Сдружението представят документи за водена отчетност, съгласно Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти;
7. Сдружението няма задължения към Община Бургас по предходни финансирания или подпомагане и/или по договори за ползване на спортни обекти – общинска собственост;
8. Сдружението е развивало активна спортна дейност поне пет години преди кандидатстването.
9. Състезателите на сдружението водят тренировъчен и учебен процес на територията на Община Бургас;
10. Сдружението има треньорски кадри с професионална правоспособност и квалификация, съгласно действащата нормативна уредба;
11. Сдружението няма собствена спортна база;
12. Сдружението не е обявено в несъстоятелност, не е в производство по несъстоятелност и не е в ликвидация, не е налице § 1, т. 10 от ДР на ЗФВС.
13. Представляващият сдружението Йордан Танев Йорданов представя декларация, че отговаря на всички условия предвидени в чл. 4 , ал.1 и чл.13, ал.1 от Наредбата.

Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „СПОРТЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ БУРГАС”, ЕИК 176952523, е основано през 2015 г. и има предмет на дейност: Организиране на лекционни курсове, семинари, конференции, беседи, спортни състезания и мероприятия; издаване и разпространение на материали във връзка с целите на клуба; рекламна дейност, издателска дейност и извършване на сделки с интелектуална собственост, включително с ноу-хау, касаещи целите и развитието на клуба и постиженията на спорта; организиране и провеждане на школи и курсове; трансфериране, посредничество и агентство на членове на клуба в страната и чужбина, изграждане и експлоатация на спортни съоръжения, производство, преработка и реализация на спортни продукти и изделия.

Сдружението си е поставило и следните цели: Масовизиране и популяризиране на физическата активност, физическата култура и спорта сред населението на Република България и Европейския съюз чрез привличане на общността към спортни мероприятия от всякакъв характер, насърчаване творческата активност и самоинициатива на треньори, специалисти, ръководители и деятели, както и подготовка на висококвалифицирани кадри.

Клубът възнамерява да постига целите си със следните конкретни средства: осигуряване на спортно-техническа база за провеждане на спортни мероприятия, организиране на учебно-тренировъчен процес; провеждане на състезания и турнири за повишаване на спортното майсторство; изграждане на спортни отбори във всички възрастови групи и подготовката им за участие в окръжни, областни и национални първенства, изграждане и стопанисване на спортни обекти и съоръжения.

В изпълнение на изискванията на чл.114, ал.2 и 115, ал.3 от ЗФВС за описания спортен обект е изготвена пазарна оценка от независим оценител на имоти, вписан в регистъра на независимите оценители, определена в размер на 81 300 лв., без ДДС.

Със заявление с вх.№ 48-00-271/4/19.04.2024 г., Сдружението е депозирало инвестиционна програма, на стойност не по-малко от 85 835,50 лева без ДДС, която е разгледана от Комисията по чл. 5, ал. 1 от Наредбата.

В инвестиционната си програма Сдружение „СПОРТЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ БУРГАС” подробно описва, че желае да му бъде учредено безвъзмездно право на ползване за срок от 30 години върху недвижим имот – общинска собственост, представляващ описания спортен обект и същата съдържа инвестиционен план за модернизация и инвестиция в спортния комплекс, включващи подмяна на тревно покритие с приложена към инвестиционната програма оферта; изграждане на дренажна система; доставка и монтаж на текстилна мрежа за таван, която възпрепятства излизането на топката извън терена; ремонт и подмяна на съществуваща оградна мрежа; ремонт и подмяна на съществуваща осветителна халогенна инсталация, боядисване и освежаване на метална конструкция в спортния обект, освежаване на двете футболни врати, нови мрежи.

Инвестицията в спортния обект ще позволи на сдружението да развие дейността си, при спазване на всички международни стандарти за упражняване на футболния спорт, което би допринесло за развитието на спорта, както и за засилване желанието на подрастващите да практикуват любимия спорт.

Всички граждани и фирми в Бургас ще могат да инвестират във фотоволтаична централа на плувния басейн в „Славейков“

Абониране
Известие от
guest

2 Comments
стари
нови най-гласувани
Inline Feedbacks
View all comments
Колю
Колю
21 дни по-рано

Локо Бургас на пейките ли е развивал пет години назад спортна дейност?Преди три години се опитаха за ДЮШ , ама като имаше предложение пак от Нафтата и заебаха всичко, и мечтите на децата потънаха.Тря от по голямата каца с мед да се бърка, как така само с таксички .Футбола в този град е пародоя ,ДЮШ също, тренират и наблягат на своите, а чуждите я влязът я не.И после плюят и коментират тези същите , (които уреждат познатите на проби )че футбола ни е на такова ниво.Смях смях

trackback

[…] бе гласувана докладна записка на кмета, свързана с безвъзмездно ползване на спортно игрище в комплекс “И…. Дават се няколко предложения за срока, който е […]