МС реши: Плащаме на домоуправител, независимо дали е фирма или съсед

0
24
Блок, сграда, апартаменти
Блок, сграда, апартаменти. Снимка: Pixabay

Променят Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/. Целта е да се улесни достъпът до средства за енергийно обновяване в многофамилни жилищни сгради, обясниха от Министерския съвет. С промените ще има заплащане на управителя на етажната собственост, независимо дали е съсед или фирма.

Децата под шестгодишна възраст ще бъдат освободени от разходи за управление и поддръжка. Управителят на етажната собственост ще трябва всеки месец да публикува на видно и общодостъпно място отчет за приходите и разходите за изминалия месеца.

Хората, които управляват и поддържат етажната собственост, може да бъдат търговци по смисъла на Търговския закон, с изключение на физическите лица – търговци по същия, които не могат да бъдат професионални управители. Регистрацията на професионалните управители-търговци е със срок на действие до пет години. Трябва да обновяват информацията всеки път, когато настъпят нови обстоятелства, засягащи изискванията към тях.

Ако професионален управител, извършващ управление на етажна собственост е без необходимото по този закон удостоверение за регистрация или продължава да осъществява такава дейност след заличаване на регистрацията, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лева, а при повторно нарушение от 1500 до 2000 лева.

Промените са в изпълнение на реформа „Улесняване и повишаване ефективността на инвестиции“, залегнала в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България /НПВУ/Плана/, имаща отношение и към изпълнението на проект „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване“.

Според измененията, всяка етажна собственост ще може да открие банкова сметка със специално предназначение за събиране на средства за управление и поддръжка на общите части. Това ще улесни и кандидатстването по колективни кредити пред различни финансови институции. Разпореждането с този ресурс ще може да се извършва от председателя на управителния съвет след решение от Общото събрание.

С промените всеки собственик или ползвател в срок до 15 дни от придобиване на правото на собственост или ползване на самостоятелен обект в сградата в режим на етажна собственост, както и при отдаване на самостоятелния обект под наем или встъпване в друго правоотношение, допускащо пребиваване на лица, различни от собственика, в самостоятелния обект, трябва да подаде декларация за вписване в книгата на етажната собственост на съответните данни.

При неизпълнение на това му задължение, се наказва с глоба от 50 до 250 лева, когато е физическо лице, или с имуществена санкция от 100 до 500 лева, когато е юридическо лице. Предвижда се книгата на етажната собственост да може да се поддържа и в електронен вид.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments