МФ: Ръст на приходите в националния бюджет в сравнение с 2020 година с 5,4 милиарда лева

0
21
Министерство на финансите. Снимка: архив
Министерство на финансите. Снимка: Архив

Бюджетното салдо по КФП на касова основа към септември 2021 година е положително и е в размер на 1 067,8 млн. лв. (0,8% от прогнозния БВП), съобщиха от Министерството на финансите. Формирано е превишение на приходите над разходите в националния бюджет в размер на 1 218,3 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 150,4 млн. лева.

Приходите, помощите и даренията по КФП към септември 2021 г. са в размер на 37 840,1 млн. лв. или 74,8 % от актуализираните годишни разчети. Съпоставени със същия период на предходната година постъпленията към септември 2021 г. нарастват с близо 5,4 млрд. лв. (16,6%). Ръстът спрямо предходната година се дължи на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с близо 5,4 млрд. лв., докато постъпленията от помощи са близки до отчетените за същия период на 2020 година.

Общата сума на данъчните постъпления по КФП, включително приходите от осигурителни вноски, възлиза на 29 600,2 млн. лв., което представлява 75,1% от планираните за годината данъчни приходи. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски нарастват с 3,6 млрд. лв. (13,8%) спрямо отчетените за същия период на предходната година, като формират 78,2% от общите постъпления по КФП за периода.

Приходите от преки данъци са в размер на 5 465,7 млн. лв. или 71,1% от предвидените в разчетите за годината. Постъпленията от косвени данъци са в размер на 14 100,9 млн. лв. (77,4% от разчетите за годината), като приходите от ДДС са в размер на 9 600,0 млн. лв. (78,2% от планираните), от акцизи възлизат на 4 260,9 млн. лв. (75,5% от разчета), а тези от мита са в размер на 204,4 млн. лв. (84,7 % от годишните разчети). Постъпленията от други данъци (включително имуществени и други данъци по ЗКПО) са в размер на 1 094,1 млн. лв. или 87,9 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 8 939,6 млн. лв., което представлява 72,8 % от разчетените за годината.

Неданъчните приходи са в размер на 6 111,4 млн. лв., което представлява 90,5% от годишните разчети и се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други. През месец април 2021 г. постъпиха приходи с еднократен за годината ефект, които представляват първоначално концесионно възнаграждение за държавата от концесията на Летище София.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 2 128,4 млн. лева.

Разходите по КФП (включително вноската на Република България в бюджета на ЕС) към септември 2021 г. възлизат на 36 772,3 млн. лв., което е 66,6% от актуализираните годишни разчети. За сравнение разходите по КФП към септември 2020 г. бяха в размер на 31 550,9 млн. лева. Значителният ръст на разходите към септември 2021 г. спрямо същия период на предходната година е свързан, от една страна, с по-ниската база през 2020 г., когато през същия период има отчетени по-малки по размер разходи за борба с пандемията от COVID-19, докато за деветмесечието на 2021 г. тези разходи са съществени, и от друга страна – на политиката по доходите, политиките в социалната сфера и по-високите разходи за администрацията, заложени в ЗДБРБ за 2021 година.

Разгледани по икономически елементи, най-значително нарастване се отчита при социалните и здравноосигурителните разходи. В частта на разходите за пенсии са изразходени 948,6 млн. лв. за добавки в размер на 50 лева към пенсиите на всички пенсионери за месеците от януари до септември.

Наред с това, влияние върху разходите за пенсии оказва и увеличението на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, на максималния размер на пенсията от началото на годината, базов ефект от увеличението на пенсиите през юли 2020 г., както и увеличението от месец юли 2021 година.

В частта на здравноосигурителните разходи се отчита нарастване, свързано с по-високите разходи за борба с пандемията и въведените механизми за финансиране на здравните заведения по време на действието на извънредна епидемична обстановка: разходи за медикаменти, тестове, консумативи и предпазни средства, средства за подкрепа на персонала на първа линия в борбата с COVID-19 (допълнително месечно възнаграждение в размер на 1 000 лв.), заплащане на изпълнителите на медицинска помощ за поставяне на ваксини срещу COVID-19, месечна добавка към възнагражденията на лекарите в размер на 600 лв., на специалисти от професионално направление „Здравни грижи“ в размер на 360 лв. и на санитари в размер на 120 лв., и други.

Принос за нарастване на разходите за субсидии за нефинансови предприятия имат плащанията по мярката „60/40“, мярката „80/20“, мярката „Запази ме“, мярката „Подкрепа чрез оборотен капитал за малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки“, администрирана от НАП, и други.

Очаква се през последното тримесечие на годината разходите да нараснат значително, като освен традиционно по-високите капиталови разходи и тези, свързани със зимния период, ще бъде финансирана и основната част от допълнителните разходи за борба с пандемията, социална подкрепа, защита от миграционен натиск по границите, подпомагане на бизнеса и други приоритетни мерки за реализиране до края на годината, които бяха одобрени от Народното събрание в средата на месец септември с приетия Закон за изменение и допълнение на ЗДБРБ за 2021 г.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments