МФ очаква 855 милиона лева излишък в бюджета

0
13
Министерство на финансите. Снимка: архив
Министерство на финансите. Снимка: Архив

От Министерството на финансите очакват 855 милиона лева излишък в държавния бюджет. През август продължи да се наблюдава положителното развитие от предходните месеци при основните данъци и осигурителни вноски, като на месечна база за август данъчните приходи нарастват номинално с около 18 на сто (700 млн. лв.) спрямо същия месец на предходната година, съобщиха от ведомството.

За първите осем месеца на 2021 г. най-голям ръст спрямо същия период на предходната година се отчита при корпоративните данъци (около 26 на сто) и при данъка върху дивидентите и ликвидационните дялове на юридическите лица (над 55 на сто), за който допринася и кампанията на НАП за проверки в дружества с големи касови наличности.

Приходите, помощите и даренията по КФП за първите осем месеца на 2021 г. се очаква да бъдат в размер на 33 540,3 млн. лв. (70,5 % от годишния разчет), като спрямо същия период на 2020 г. се отбелязва ръст от близо 4,7 млрд. лева. Данъчните и неданъчните приходи нарастват с 4,9 млрд. лв., докато постъпленията от помощи намаляват с 0,2 млрд. лева.

Разходите по консолидираната фискална програма (включително вноската на Република България в бюджета на ЕС) към август 2021 г. се очаква да бъдат в размер на 32 655,3 млн. лв., което е 62,2 % от годишния разчет. За сравнение, разходите по КФП за същия период на 2020 г. бяха в размер на 27 203,8 млн. лева.

Значителният ръст на разходите към август 2021 г. спрямо същия период на предходната година е свързан, от една страна, с по-ниската база през 2020 г., когато през първото полугодие има отчетени значително по-малки по размер разходи за борба с пандемията от COVID-19, докато за първите осем месеца на 2021 г. тези разходи са съществени, и от друга страна – на политиката по доходите, политиките в социалната сфера и по-високите разходи за администрацията, заложени в ЗДБРБ за 2021 година.

Разгледани по икономически елементи най-значително нарастване се отчита при социалните и здравноосигурителните разходи. В частта на разходите за пенсии са изразходени близо 845 млн. лв. за добавки в размер на 50 лева към пенсиите на всички пенсионери за месеците от януари до август. Наред с това влияние върху разходите за пенсии оказва и увеличението на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, на максималния размер на пенсията от началото на годината, базов ефект от увеличението на пенсиите през юли 2020 г., както и увеличението от месец юли 2021 година.

В частта на здравноосигурителните разходи се отчита нарастване, свързано с по-високите разходи за борба с пандемията и въведените механизми за финансиране на здравните заведения по време на действието на извънредна епидемична обстановка: разходи за медикаменти, тестове, консумативи и предпазни средства, средства за подкрепа на персонала на първа линия в борбата с COVID-19 (допълнително месечно възнаграждение в размер на 1 000 лв.), заплащане на изпълнителите на медицинска помощ за поставяне на ваксини срещу COVID-19, месечна добавка към възнагражденията на лекарите в размер на 600 лв., на специалисти от професионално направление „Здравни грижи“ в размер на 360 лв. и на санитари в размер на 120 лв., и други.

Принос за нарастване на разходите за субсидии за нефинансови предприятия имат плащанията по мярката „60/40“, мярката „80/20“, мярката „Запази ме“, мярката „Подкрепа чрез оборотен капитал за малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки“, администрирана от НАП, и други.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към август 2021 г. от централния бюджет, възлиза на 972,4 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС, съобщиха още от финансовото министерство. 

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments