Безработицата в България е на рекордно ниски нива от 3.7%

0
22
Работник
Работник. Снимка: Pixabay

Безработицата в България е на рекордно ниски нива от 3.7%. Това показват официалните данни на Националния статистически институт /НСИ/. През третото тримесечие на 2022 година броят на безработните е 122 500 души. От тях 57.8% или 70800 са мъже и 42.2% или 51700 са жени. 

 В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. броят на безработните лица намалява с 28100 души, или с 18.7%.Коефициентът на безработица намалява с 0.8 процентни пункта при мъжете и с 1.0 процентен пункт при жените и през третото тримесечие на 2022 г. достига съответно 4.0 и 3.3%.

От всички безработни лица 14.4% са с висше образование, 54.7% – със средно, и 30.9% – с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 1.6% за висше образование, 3.6% за средно образование и 9.4% за основно и по-ниско образование.

През третото тримесечие на 2022 г. продължително безработните лица (безработни от една година или повече) са 69500, или 56.8% от всички безработни. Коефициентът на продължителна безработица намалява с 0.3 процентни пункта в сравнение с третото тримесечие на 2021 г. и достига 2.1%, като е по-висок при мъжете (2.2%) в сравнение с жените (1.9%).

От общия брой на безработните лица 19600, или 16.0%, търсят първа работа.

През третото тримесечие на 2022 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 – 29 навършени години е 8.0% (9.1% при мъжете и 6.5% при жените), като в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. е по-нисък с 2.3 процентни пункта. Намалението на коефициента на безработица (15 – 29 навършени години) при мъжете е с 1.6 процентни пункта, а при жените – с 3.3 процентни пункта.

През третото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица е 3 215 600, от които 1 717 600 мъже и 1 498 000 жени. В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. броят на заетите лица се увеличава с 2.6%. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 55.4%, като при мъжете този дял е 61.8%, а при жените – 49.5%.

През третото тримесечие на 2022 г. преобладаващата част от заетите лица работят в сектора на услугите – 2 007 900, или 62.4%, в индустрията – 975 000 (30.3%), а 232 700 (7.2%) – в селското, горското и рибното стопанство.

От всички заети 4.0% (130 100) са работодатели, 7.0% (224 900) – самостоятелно заети лица без наети, 88.5% (2 845 500) – наети лица, и 0.5% (15100) – неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2 213 100 (77.8%) работят в частния сектор, а 632 400 (22.2%) – в обществения. С временна работа (за определен период от време) са 139 600, или 4.9% от наетите лица.

През третото тримесечие на 2022 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната:

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 3 114.6 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 71.9% (75.5% за мъжете и 68.1% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 29 навършени години е 39.9% (44.8% за мъжете и 34.7% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 – 64 навършени години е 77.2%, съответно 81.2% за мъжете и 73.2% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. коефициентът на заетост (20 – 64 навършени години) се увеличава с 2.7 процентни пункта, като увеличението е еднакво за мъжете и жените.
Заетите лица на възраст 55 – 64 навършени години са 633.0 хил., или 69.9% от населението в същата възрастова група (75.3% от мъжете и 64.9% от жените). В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години се увеличава с 3.7 процентни пункта.

През третото тримесечие на 2022 г. общият брой на икономически неактивните лица (лицата извън работната сила) на 15 и повече навършени години е 2 468.7 хил., от които 989.8 хил. (40.1%) са мъже и 1 479.0 хил. (59.9%) – жени. Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 1 098.5 хил. (467.9 хил. мъже и 630.6 хил. жени) и представляват 25.3% от населението в същата възрастова група (21.3% от мъжете и 29.5% от жените). От икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години 39.4% са неактивни поради участие в образование или обучение.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments