Здравното министерство даде на прокуратурата проверката на инвестиционната компания за детската болница

0
94
Министерство на здравеопазването
Министерство на здравеопазването. Снимка: Искра.бг, Архив

Здравното министерство е изпратило на прокуратурата резултатите от извършената проверка в „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ /ЗИКДБ/ ЕАД. 

От пресцентъра на ведомството уточняват, че инспекцията е била реализирана в изпълнение на заповед на ресорния министър. Тя обхваща периода от създаване на дружеството 8 септември 2020 г. до 31 януари тази година. По време на проверката са били констатирани редица съществени пропуски в работа на дружеството и по тази причина докладът с резултатите е бил изпратен на държавното обвинение за предприемане на следващи действия.

Установено е, че с Решение на Съвета на директорите от 7 октомври 2020 г. ЗИКДБ е изплатила аванс в размер на 9 213 333, 24 лв. на ДЗЗД „Детско здраве“ ООД по Договор за инженеринг, като за извършването на авансовото плащане не е осъществен предварителен контрол за законосъобразност по смисъла на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, поради което е допуснато неправомерно изплащане на средства.

Проверяващите са констатирали, че не са въведени политики и процедури за текущ контрол върху изпълнението на поети финансови ангажименти и сключени договори. Системата за финансово управление и контрол на ЗИКДБ не е разписана в съответствие с:

  • Методически насоки по елементите на финансовото управление и контрол;
  • Указания за управление на риска в организациите от публичния сектор;
  • Указания за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност в организациите от публичния сектор;
  • Указания за последващи оценки на изпълнението в организациите от публичния сектор.

Всички указания и насоки са били утвърдени от Министерството на финансите, което е пряко свързано с правомерно разходване на бюджетни средства.

В „Бизнес програма за развитие дейността на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД за периода 2021-2023 г.“ не са посочени конкретни оперативни цели на дружеството, които да са ясно формулирани, специфични и измерими. Не са заложени показатели за изпълнение на финансови и нефинансови цели на дружеството, с оглед отчитане на резултатите и извършване оценка на изпълнението.

От създаването на дружеството до 31 декември 2021 г. изразходваните средства, които не са пряко свързани с изграждане/реконструиране на детската болница, са в размер на 415 000 лева. Тъй като дружеството няма приходи, разходите представляват загуба и се приспадата от записания капитал в размер на 100 000 000 лв., като към 31.12.2021 г. собственият капитал вече е в размер на 99 588 000 лв.

След извършената проверка и направените констатации от звено „Вътрешен одит“, министърът на здравеопазването предприе действия за смяна на Съвета на директорите на дружеството. За председател на Съвета на директорите на ЗИКДБ е определен адв. Веселин Варчев. На заседание на Съвета на директорите за изпълнителен директор на дружеството е избрана проф. Елена Пенева-Златкова.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments