За три дни: Горски служители съставиха над 80 акта и 30 протокола

0
33
Дървесина в гора
Дървесина в гора. Снимка: Министерство на земеделието

5406 проверки са били извършени от служителите от държавните горски предприятия и Изпълнителна агенция по горите за периода от 19 до 21 юли 2022 година. Съставени са 84 акта и 31 констативни протокола, съобщиха от ведомството.

За този период горските инспектори от регионалните дирекции по горите /РДГ/ в страната са извършили общо 3122 проверки по спазване на горското и ловното законодателство. Инспектиращите са проверили 276 обекта за складиране, преработване и експедиране на дървесина, 485 обекта за добив на дървесина, 1 067 превозни средства, транспортиращи дървесина, 173 риболовци и 1 121 физически лица.

В резултат на осъществените дейности по контрол върху опазването на горските територии и дивеча за горепосочения период служителите на РДГ са съставили общо 31 констативни протокола и 58 акта за установени административни нарушения по Закона за горите.

Основно установените с актове нарушения са за добив на дървесина от немаркирани дървета, за съхранение на немаркирана дървесина и/или непридружена с превозен билет, за транспортиране на дървесина от превозни средства, с нефункциониращи GPS – устройства, за неотговарящи на нормативните изисквания системи за видеонаблюдение на обект за складиране, преработване и експедиране на дървесина, несвоевременно вписване на превозни билети за постъпила дървесина в електронните дневници на обектите, извършващи дървопреработване и търговия с дървесина, извършване на любителски риболов без риболовен билет и други. Задържани са 8 пространствени кубически метра дърва за огрев, три моторни превозни средства и един инструмент за добив на дървесина.

На 19 юли горските инспектори от Изпълнителна агенция по горите са извършили проверка на обект за складиране, преработване и експедиране на дървесина, намиращ се в местност „Попска река“, гр. Копривщица. Те констатират, че от общо 4 вход-изхода на обекта само един е с подсигурена камера за постоянно видеонаблюдение, а на другите три няма наличие на изградена такава система, както и че липсват записи от камерата за последните 30 дни, за което не е уведомена РДГ-София по надлежния ред. Служителите от ИАГ са съставили констативен протокол и акт за установено административно нарушение по Закона за горите.

Също на 19 юли горските служители от РДГ-София и Югоизточно държавно предприятие – Благоевград са извършили проверка в два обекта за добив на дървесина в държавни горски територии на община Копривщица. Констатирани са нарушения в едното насаждение, за което са съставени два акта на лицензирания лесовъд. При извършване на проверка в информационната система на ИАГ за транспортиране на дървесина от двете насаждения се оказва, че има издадени превозни билети на товарно превозно средство, което е направило по един курс до всяко от тях.

Според данните от GPS-устройството му между двата курса камионът е направил престой за около час в друго насаждение общинска собственост. По случая е съставен констативен протокол, събраните материалите са изпратени до Районна прокуратура-Пирдоп и работата по него продължава.

На 20 юли служители от РДГ-София са извършили проверка на насаждението, в което е установен едночасовият престой на превозното средство, транспортиращо дървесина от горските територии на община Копривщица.

Проверяващите са констатирали липса на дървесина от обособените временни складове на обекта за добив на дървесина общинска собственост, възлизаща на 795 пространствени кубически метра дърва за огрев. По случая са съставени 3 акта за установени административни нарушения по Закона за горите. По случая е сигнализирана Районна прокуратура-Пирдоп.

На същата дата в друг обект за добив на дървесина, стопанисван от община Копривщица, служители от ИАГ са установили липса на 72 кубически метра дървесина от бук, която съобразно изготвените и регистрирани в информационната система на ИАГ документи, следва да е налична на обособените временни складове на насаждението. В хода на проверката на същия обект инспектиращите са констатирали и сеч на дървесина от общинска горска територия без позволително за сеч, с общ размер 17,60 кубически метра. За констатираните нарушения са съставени 3 акта на виновните длъжностни лица и констативни протоколи с разпореждания за уведомяване на компетентните органи.

За същия период от време три екипа горски служители са проверили общо 211 превозни средства, натоварени с дървесина, на трите постоянни контролни горски пункта в района на Регионална дирекция по горите-Пазарджик. В хода на проверките не са констатирани нарушения на горското законодателство.

През посочения период служителите в държавните предприятия са извършили общо 2284 проверки по чл. 163 от Закона за горите.

Проверките са на: 938 обекта за добив на дървесина, 959 превозни средства, 13 ловци, двама риболовци и 372 други физически лица. Съставени са 26 акта за установяване на административни нарушения и наказания по Закона за горите. Задържани са 49,90 пространствени кубически метра дърва и три килограма недървесни горски продукти. В района на дейност на териториално поделение „Държавно горско стопанство Видин“ постъпва сигнал по тел.: 112 за намерена блъсната от моторно превозно средство сърна. Съставен е констативен протокол с неизвестен извършител.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments