Разходи за пенсии: През 2022 г. са с около 1,4 милиарда лева повече спрямо 2021 г.

0
12
Национален осигурителен институт
Национален осигурителен институт. Снимка: НОИ

Ежемесечно Националният осигурителен институт /НОИ/ предоставя информация за касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация.

Консолидиран бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО)

Към 31 декември 2022 г. общият размер на отчетените приходи е 9 991,3 млн. лева, което представлява 103,2% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 887,2 млн. лева повече в сравнение с края на 2021 г.

Общо отчетените разходи възлизат на 18 108,4 млн. лева или 99,3% от заложените в плана за годината. Те са със 793,9 млн. лева повече в сравнение с предходната година.

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат тези за пенсии. За цялата 2022 г. те са в размер на 15 634,7 млн. лева, което е 100,8% от предварително планираното. Разходите за пенсии са с 1 385,3 млн. лева или с 9,7% повече спрямо 12-те месеца на 2021 г.

За изплащане на добилата популярност като „COVID добавка“ сума от 60 лева към пенсиите на всички пенсионери са изразходвани 743,3 млн. лева Тези средства не са планирани в бюджета на ДОО за 2022 г. и са от сметката за чужди средства на НОИ, разкрита на основание ПМС № 479 от 2021 г.

За еднократни добавки от 75 лева на ваксинираните пенсионери са изразходвани 57,0 млн. лева. Тези средства също не са планирани в бюджета на ДОО за 2022 г. и са от сметката за чужди средства на НОИ, разкрита на основание ПМС № 474 от 2021 г.

За изплащане на допълнителни компенсаторни суми за разликата до размера на дохода от пенсии през декември 2021 г. са изразходвани 101,9 млн. лева, дължими за периода от януари до юни 2022 г.

За изплащане на т.нар. „великденска добавка“ от 70 лева на всеки пенсионер са изразходвани 143,5 млн. лева.

За изплащане на т.нар. „коледна добавка“ от 70 лева на всеки пенсионер са изразходвани 140,3 млн. лева.

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към 31 декември 2022 г. са в размер на 2 162,7 млн. лева или 94,6% изпълнение на плана за годината. Отчетените разходи за годината са с 65,9 млн. лева повече спрямо 2021 г.

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към края на 2022 г. е 8 041,7 млн. лева.

Учителски пенсионен фонд

Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 31 декември 2022 г. са в размер на 97,9 млн. лева, което представлява 92,9% спрямо предварително планираното. Постъпилите приходи са с 5,5 млн. лева повече в сравнение с предходната година.

Общо отчетените годишни разходи на Учителския пенсионен фонд са в размер на 69,7 млн. лева, което представлява 83,2% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 16,8 млн. лева повече спрямо тези през 2021 г.

Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“

Отчетените приходи към края на миналата година са в размер на 2 279,3 хил. лева, което представлява 91,2% изпълнение на плана за 2022 г. Постъпилите приходи са с 583,4 хил. лева по-малко в сравнение с предходните дванадесет месеца.

Общо отчетените разходи са в размер на 1 220,6 хил. лева, което представлява 25,7% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 2 658,5 хил. лева по-малко в сравнение с 2021 г.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments