НС приеха промени в Закона за корпоративното подоходно облагане

0
18
Парламент
Снимка: Народно събрание

Народното събрание /НС/ са приели на първо четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане. Съгласно международните счетоводни стандарти, защото чрез тях се урежда данъчното третиране на резултатите от договори за продажба с обратен лизинг.

С приетите на първо четене промени изрично се казва, че счетоводно-отчетените разходи, приходи, печалби и загуби във връзка с договори за продажба с обратен лизинг, класифициран като оперативен не се признават за данъчни цели при лизингополучатели. В тези случаи се признават само разходи, приходи, печалби и загуби, определени по правилата на счетоводен стандарт 17 класифициран като експлоатационен лизинг.

Целта на предложението е прецизиране на разпоредбите от Закона за корпоративното подоходно облагане във връзка с необходимостта от изрично уточняване на данъчното третиране на резултат от продажбата на дълготрайни активи.

С измененията в преходни и заключителни разпоредби се правят промени и в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. С тях се предоставя възможност справките, подавани по реда на този закон, за изплатените през годината доходи и за удържаните през годината данък и задължителни здравни осигуровки да могат да бъдат подавани и от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците или от техните законни представители на еднолични търговци или самоосигуряващи се лица, починали през данъчната година, които са били работодатели или платци на доходи.

Предвиден е и преходен режим, чрез който промяната да може да бъде приложена и за справките. Тези задължения за подаване възникват след 31 декември 2021 година.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments