На 22 май изтича срокът за пререгистрация на фирми и граждани, извършващи дейности с виртуални валути

0
33
Национална агенция за приходите
Национална агенция за приходите. Снимка: Искра.бг, Архив

На 22 май изтича срокът, в който лицата, които по занятие предоставят услуги за прехвърляне или обмяна, съхраняване или управление на виртуални активи, позволяващо на контрол върху тях, както и услуги, свързани с публично предлагане на виртуални активи, следва да подадат заявление за пререгистрация.
При подаване на заявление за промяна на данните в публичния регистър не се дължи такса.

В случай че не бъде подадено заявление в посочения срок, лицата ще бъдат служебно заличени от регистъра.

Лицата, които по занятие предоставят услуги за прехвърляне или обмяна, съхраняване или управление на виртуални активи, позволяващо на контрол върху тях, както и услуги, свързани с публично предлагане на виртуални активи, подлежат на вписване в електронен публичен регистър към НАП (чл. 9а, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари). Изискването е в синхрон с приетите от Народното събрание на Р България промени в ЗМИП и Наредба № Н-9 от 7 август 2020 г., които влизат в сила от 22.03.2024 г.

Дружествата и физическите лица, които подлежат на вписване в регистъра, трябва да подадат заявление непосредствено преди започването на дейността си. То се изпраща в приходната агенция по електронен път с квалифициран електронен подпис на имейл: nap@nra.bg или чрез Система за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

Към заявлението се прилагат:

декларация по образец, съгласно Приложение № 1а, подписана с квалифициран електронен подпис, с което се декларират липсата на осъдителна присъда за умишлено престъпление, обстоятелството, че лицето не е било в управляващ дружество, обявено в несъстоятелност, както и че не е лишено от правото да заема материалноотговорна длъжност (чл. 9г, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗМИП).

за физическите лица, които не са български граждани – свидетелство за съдимост или друг аналогичен документ, удостоверяващ липсата на присъди за умишлено престъпление от общ характер (чл. 9г, ал. 1, т. 1 от ЗМИП);

за лицата, които не са български граждани – документ от независим официален източник от съответната държава според гражданството на лицето или неговото постоянно пребиваване, или друг еквивалентен документ, удостоверяващ липсата обстоятелства, попадащи в ограничения за заемане на висша ръководна длъжност (чл. 9г, ал. 1, т. 3 от ЗМИП);

Необходимо е документите по т. 2 и 3 да са придружени с превод на български език и удостоверени с квалифициран електронен подпис на заявителя или упълномощеното от него лице. Гражданите могат да подават заявлението за вписване в регистъра и чрез посредник (чл. 24а от Закона за електронното управление). В този случай е необходимо към заявлението да се приложи копие на нотариално заверено пълномощно, удостоверено с електронен подпис.

За вписване в публичния регистър се внася такса от 50 лв. (чл. 41 от Закона за държавните такси, Тарифа № 12 за таксите).

Таксата за вписване дължат:

лица, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, услуги за прехвърляне или обмяна на виртуални активи, услуги по съхраняване на виртуални активи и управление на такива, позволяващо осъществяването на контрол върху активите, и услуги, свързани с публично предлагане на виртуални активи;

доставчиците на портфейли, които предлага попечителски услуги.
Сумите се плащат по сметка на Национална агенция за приходите

При БНБ, гр. София, пл. „Княз Александър І”, № 1
IBAN:BG51BNBG96613100174901
BIC: BNBGBGSD

Повече информация може да намерите на интернет страницата на НАП или на телефона на Информационния център на НАП: 0700 18 700, съобразно тарифата на съответния оператор, или в компетентния Ви офис на НАП, както и да направите запитване на електронна поща: infocenter@nra.bg.

Експерти от НАП разясниха на черешопроизводители как да декларират реколтата си

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments