МРРБ кани представители на бизнеса и юридически лица с нестопанска цел в Регионалния съвет за развитие на Югозападен регион за планиране

0
22
Бизнес, документи, договор, работа
Документи. Снимка: Pixabay

Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ стартира процедура за избор на представители от икономическия сектор и юридически лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/ за общественополезна дейност, които да бъдат включени в състава на Регионалния съвет за развитие на Югозападен регион за планиране.

От страна на бизнеса участие могат да вземат представители на малки, микро, средни и големи предприятия. Към заявлението кандидатите следва да приложат следните документи на хартиен носител или в електронен формат: копие на документ за регистрация на седалище на предприятието на територията на Югозападен регион за планиране, учредителен акт или друг документ, с който се доказва, че предприятието е създадено най-малко 2 години преди момента на подаване на заявление за участие в процедурата за избор, отчет за приходи и разходи или счетоводен баланс или друг документ, доказващ, че предприятието е действащо към момента на подаване на заявление за участие в процедурата за избор.

От страна на ЮЛНЦ могат да кандидатстват  организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията, равните възможности, социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи, екологични организации и организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата, агенции за регионално развитие. Към заявлението за кандидатстване трябва да приложат решение на съответния окръжен съд за вписване в регистъра на ЮЛНЦ. Или друг документ, доказващ, че юридическото лице е регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като ЮЛНЦ, най-малко 2 години преди момента на подаване на заявление за участие в процедурата за избор. Допълнително се изискват и документи, доказващи, че ЮЛНЦ е действащо и активно осъществява целите си не по-малко от 2 години към момента на подаване на заявлението за участие в процедурата за избор и др.

Избраните представители на двата сектора ще участват в заседанията на Регионалния съвет за развитие с право на съвещателен глас, в качеството им на наблюдатели. Те ще имат право на глас в процеса на подбор на проекти, които ще се реализират с европейско финансиране на територията на Югозападен регион за планиране.

Всеки заинтересован представител на посочените групи може да подаде само едно заявление. В срок до 5 работни дни от датата на публикуване на поканата всички заинтересовани представители могат да подадат писмено заявление за участие в деловодството на МРРБ.

Представителите, които са подали в срока на поканата заявление по образец и отговарят на посочените критерии, ще бъдат уведомени и ще бъдат поканени да излъчат общо за съответната група един основен член и до трима резервни членове за включване в състава на Регионалния съвет за развитие на Югозападен регион за планиране.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments