МОСВ започва процедура по ОВОС на проект за разширение на газохранилището в Чирен

0
13
Министерство на околната среда и водите
Министерство на околната среда и водите. Снимка: Архив

Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ започва процедура по ОВОС на проект за разширение на газохранилището в Чирен. Ресорният министър Асен Личев е уведомил с писмо изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД и кметовете на девет населени места в прилежащата територия на Подземно газово хранилище
(ПГХ) „Чирен“ за становището на МОСВ по провеждането на обединена процедура по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на проект на дружеството за разширение на капацитета на ПГХ „Чирен“.

От страна на дружеството-възложител в МОСВ са постъпили с уведомления общо три инвестиционни предложения, свързани с основния предмет на оценка, а именно „Разширение на капацитета на ПГХ „Чирен“.

Възложителят е посочил, че разширението на газовото хранилище е ключов фактор за сигурността на доставките на природен газ за България и стимулиране на търговията с газ в целия регион, като проектът е неделима част от инфраструктурата, допринасяща за концепцията за газов разпределителен център на територията на страната.

На база извършени през годините изследвания е взето решение за поетапното разширение на хранилището, с което се цели увеличаване на дневната производителност до 10 млн. м³/ден (сега максимум 4,7 млн. м³/ден при форсиран режим).

Според заявеното от възложителя, за постигането на целите на разширението ще се работи по три направления:

-проектиране и изграждане на нови надземни съоръжения – компресорна
станция с всичките ѝ прилежащи технически съоръжения и нова
газоизмервателна станция;

-проектиране и изграждане на подземни съоръжения – десет нови
високодебитни експлоатационни и три наблюдателни сондажа, ликвидация на
някои от старите сондажи, както и нови връзки на експлоатационните
сондажи с компресорната станция;

-проектиране и изграждане на газопровод, свързващ ПГХ „Чирен“ със
съществуваща газопреносна система в землището на с. Бутан, община Козлодуй.

Съгласно указанията, дадени от МОСВ, предстои да се проведе обединена
процедура по ОВОС, като в конкретния случай това е текуща обща процедура
по ОВОС с процедура по одобряване на актуализиран доклад за безопасност
и процедура по издаване на комплексно разрешително.

Още от 2013 г. проектът за разширение на капацитета на ПГХ „Чирен” е
включен в списъка с проекти от общ интерес за Европейския съюз по силата
на Регламент (ЕС) №347/2013 г., с което е признат като необходим за
реализацията на приоритетните коридори на енергийната инфраструктура на
Съюза.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments