Министър Николов разкри кое е ключовото за справяне с предизвикателствата, свързани с високите цени на тока

0
11
Министър Александър Николов
Министър Александър Николов. Снимка: Министерство на енергетиката

Преодоляването на предизвикателствата, които са свързани с високите цени на енергията в Европа, е невъзможно без координиран подход на равнище ЕС и солидарност между отделните държави в съюза. Това заяви енергийният министър Александър Николов в изказването си по време на неформалното заседание на енергийните министри, което се провежда във френския град Амиен. Дискусиите, свързани с енергийните цени за европейските потребители, заемат централно място по време на заседанието, организирано от френското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Освен това, темите на разговорите са свързани и с енергийната ефективност и използването на водорода в европейската енергетика. По думите на министър Николов, целенасочените и ефективни мерки за справяне с проблема с високите енергийни цени изискват фокус както върху най-уязвимите потребители, така и върху поддържането на икономическа активност.

„Вярваме, че трябва да се обмислят всички възможни механизми, които биха могли да допринесат за непрекъснатост на доставките на енергия на предвидими цени“, акцентира министър Николов и изтъкна ролята на диверсификацията на източниците и маршрутите като основен фактор за гарантиране сигурността на доставките. Освен това, ключови в това отношение, са засилването на пазарната интеграция и развитието на взаимовръзките със съседните държави.

България приветства предложението за признаване на ядрената енергия и природния газ като източници, отговарящи на изискванията за безвъглеродна енергетика.

„Ние сме уверени, че ядрената енергия, заедно с възобновяемите енергийни източници, ще играе основна роля в бъдещата декарбонизирана енергийна система на ЕС и може да осигури стабилни доставки на енергия на предвидими и достъпни цени в дългосрочен план“, подчерта министър Николов и обърна внимание върху нуждата от подробно планиране на мерките за постигане на климатичните цели на ЕС като ключов фактор за запазване на социалното доверие в зеления преход и на конкурентоспособността на европейската икономика.

Мерките следва да осигурят достатъчна гъвкавост на страните членки за прилагане на онези енергийни технологии и решения, които най-добре отговарят на техните нужди, подчерта още министър Николов. Огромно предизвикателство е да бъде създаден ефективен и справедлив механизъм за компенсация в разнообразна икономическа зона от 27 страни членки и това изисква по-обширни допълнителни мерки и ресурси на европейско и национално равнище, каза още енергийният министър. По думите му, когато се разглежда разпределението на пари между държавите членки, трябва да се вземе предвид брутният национален доход на глава от населението, дела на уязвимите домакинства, както и емисиите на домакинствата от изгарянето на горива.

В съответствие с приоритетите на ЕС по отношение на енергийната ефективност, България планира да постигне намаляване с 31.67% на крайното енергийно потребление до 2030 г. в сравнение с 2007 г., подчерта министър Николов в изказването си по друга централна тема на разговорите – тази за енергийната ефективност. По неговите думи, подобряването на това е ключов стълб на политиката за неутралност на климата на ЕС. Освен че намалява общите разходи за енергия, повишаването на енергийната ефективност насърчава социалното и икономическото развитие, повишава енергийната сигурност, качеството на живот и заетостта, акцентира енергийният министър.

Николов коментира и ползването на водорода в контекста на европейските цели за декарбонизация. Използването на водорода е алтернатива за сектори, които са трудни за декарбонизиране, като например енергоемки индустрии или транспорт на дълги разстояния, който може да бъде само частично електрифициран, подчерта министър Николов.

„В момента обаче почти 80% от водорода се произвежда чрез реформиране на природен газ и газификация на въглища. Използването на водород, произведен от изкопаеми горива като алтернатива на самите изкопаеми горива предлага много ограничени ползи за околната среда.“

По думите на енергийния министър, въпреки нарастващия технически и политически фокус върху водорода, той остава нова и все още незряла технология. За подпомагане на нейното търговско развитие са необходими значителни публични средства, подчерта енергийният министър. В този процес обществените нагласи също играят решаваща роля. Използването на пълния потенциал на водорода ще зависи до голяма степен от участието на частния сектор, както и от координирани действия за публично-частни инвестиции за ускоряване развитието на този ресурс на всички нива.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments