МФ очаква близко до балансирано салдо по консолидираната фискална програма към края на октомври

0
18
Пари
Пари. Снимка: СДВР, Facebook

Министерството на финансите /МФ/ очаква близко до балансираното салдо по консолидираната фискална програма /КФП/ към края на октомври тази година, съобщиха от ведомството. Очакваният дефицит е 20 милиона лева

На месечна база за октомври се очаква дефицит в размер на 1 милиард лева, като причините за прогнозираното превишение на разходите над приходите на месечна база са по-високите разходи в съответствие с годишните разчети, както и по-големия размер на възстановения данъчен кредит към бизнеса по ЗДДС. През октомври се наблюдава нарастване на социалните разходи (включително и поради втората стъпка от одобреното през лятото преизчисляване на пенсиите), капиталовите разходи, разходите за издръжка и други.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки

Приходите, помощите и даренията по КФП към октомври 2022 г. се очаква да бъдат в размер на 50232 млн. лв. (84,2 % от годишния разчет) и нарастват с 8099 млн. лв. (19,2 %) спрямо отчетените за същия период на 2021 година. Данъчните постъпления по КФП нарастват номинално спрямо октомври 2021 г. с 4616 млн. лв., неданъчните – с 3450 млн. лв., а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са близки до отчетените за същия период на предходната година.

Следва да се отбележи, че от месец юли по бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ постъпват вноски от публичните предприятия от сектор „Енергетика“ в изпълнение на §24 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗДБРБ за 2022 г., които се използват за покриване на разходите по чл. 36б, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката. Поради тази причина в частта на неданъчните приходи се отчита ръст, тъй като такива вноски не са постъпвали през 2021 година.

Аналогично в частта на разходите за субсидии по бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ се извършва изплащане на компенсации към небитовите крайни клиенти на електрическа енергия извън регулирания пазар по §23 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗДБРБ за 2022 г., което също следва да се има предвид при съпоставката на разходите със същия период на предходната година.

Разходите по консолидираната фискална програма (включително вноската на Република България в бюджета на ЕС) към октомври 2022 г. са в размер на 50252 млн. лв. (76,3 % от годишния разчет). За сравнение, разходите по КФП към октомври 2021 г. бяха в размер на 41406 млн. лева.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.10.2022 г. от централния бюджет, възлиза на 1355 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС, съобщиха още от финансовото ведомство. 

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments