КЗК предяви на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД твърдения за злоупотреба с монополно положение

0
119
КЗК
КЗК. Снимка: Архив

Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ предяви на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ твърдения за злоупотреба с монополно положение. То се изразява във възлагане в тежест на собствениците на обекти, които желаят присъединяване към водопроводната и/или канализационната мрежа, на разходите по изграждане на елементи на ВиК мрежата, в това число улични водопроводи, водопроводни отклонения и улични пожарни хидранти, имащи характер на публична собственост.

Описаното поведение може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите на пазара на присъединяване на имоти на потребители към ВиК мрежата на ВиК-Варна, чрез изграждане на съответната инфраструктура, за целите на предоставянето на комплексно ВиК обслужване на територията на общините Варна, Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девин, Долни Чифлик, Дългопол, Провадия и Суворово, и на пазара на извършване на строително-монтажни работи, свързани с присъединяване на нови потребители към ВиК мрежата на експлоатационното дружество, подмяна и реконструкция на ВиК съоръжения на вече присъединени потребители.

Съгласно установеното от Комисията, в границите на своята обособена територия, ВиК-Варна е единственият оператор, който може да присъединява имоти на потребители към ВиК мрежата, което прави възможно предоставянето на услугите по доставка на вода за питейно-битови, промишлени и други нужди, отвеждане и пречистване на отпадъчните и дъждовните води.

В конкретната ситуация КЗК е събрала доказателства, въз основа на които е предявила на ВиК-Варна твърдения за извършено нарушение за това, че в периода от 01.01.2018 г. до 11.10.2023 г., в противоречие със секторното законодателство, е инкорпорирало в договорите си с потребителите (настоящи и бъдещи абонати на ВиК услугата) задължения да заплащат изграждането на проводи и съоръжения на техническата инфраструктура, в това число улични водопроводи, водопроводни отклонения и улични пожарни хидранти.

След като е анализирала правния и фактически контекст, в който се развиват отношенията между ВиК-Варна и клиентите на дружеството, Комисията е изразила опасения, че освен че съставлява нарушение на секторната регулация, това поведение представлява и злоупотреба с монополно положение. Предварителните заключения на Комисията обосновават извода, че за да постигне този резултат, ВиК- Варна се е възползвало от позицията си на единствен обществен доставчик на ВиК услугата на територията на област Варна, като е поставяло присъединяването към ВиК мрежата си в зависимост от съгласието на потребителите да поемат разходите, свързани с изграждането на елементи от техническата инфраструктура на ВиК мрежата. В светлината на антитръстовите норми, такова поведение се квалифицира като налагане на нелоялни търговски условия по смисъла на чл. 21, т. 1 от ЗЗК.

В срок от 50 (петдесет) дни от получаване на определението адресатът има право да представи писмени възражения, съобщиха още от КЗК. 

На основание чл. 76, ал.1 от ЗЗК адресатът на определението има право да бъде изслушан от КЗК във връзка с предявените твърдения, при условие, че заяви желанието си за това.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments