Кметът на Русе с възражения за одобрените блокове за саниране

0
187
Пенчо Милков
Пенчо Милков. Снимка: Община Русе

Кметът на Русе Пенчо Милков поиска от Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ да бъде преразгледано класирането по процедурата за саниране на жилищни сгради, съобщиха от местната управа. За целта той е изпратил становище до ресорния министър Андрей Цеков

В него той изразява своите възражения, свързани с обявеното класиране на жилищни сгради по споменатата процедура и настоява за неговото преразглеждане.

В писмото си Милков посочва, че според посочената статия за община Русе са одобрени 7 блока за общо 21 223 595,58 лв., при лимит на безвъзмездната финансова помощ (БФП) от 50 000 000 лв; 25 блока за 39 112 229,92 лв. са класирани като резерви и два са отхвърлени като неотговарящи на изискванията.

Според кмета на община Русе прави впечатление, че в тази група съгласно Националната концепция за пространствено развитие (НКПР), обхващаща градове от една категория като Стара Загора, Русе, Плевен, Велико Търново, Благоевград и Видин, няма нито една община с повече от 55% усвоен ресурс (за Русе е 42%), а средно усвоената БФП за шестте града от групата е 18,1 млн. лв. при максимален праг 50 млн. лв.

В други групи по НКПР има допуснато финансиране от над 90%. Кметът Милков счита, че по този начин е опорочена възможността средствата от Плана да достигнат до повече български общини и да се избегне значителна териториална концентрация на инвестициите в определени общини и райони. Според него отново се наблюдава приоритизиране на определени градове и региони за сметка на други, което води до дисбаланс в развитието на страната.

В становището си Пенчо Милков обръща внимание на това, че особен интерес представлява високият брой на многофамилни жилищни сгради (МЖС) с максимален брой точки, концентрирани в определени градове, който вероятно е постигнат с предложение на мерки за енергийна ефективност с висока степен на спестяване. При прилагането на „типово строителство“ в България и наличието на сгради със сходни характеристики в цялата страна е интересно да се изследва как в някои райони такива сгради могат да въведат мерки за ефективност с максимален ефект, масово достигайки енергиен клас „А“, а в други документите не показват такава възможност.

„Изразяваме надежда посочените показатели да се основават на реалистични данни, а не на умишлено завишени стойности в сертификатите за енергийна ефективност, тъй като това няма да доведе до постигане на целите и индикаторите в програмата, а ще създаде предпоставки за опорочаване на цялата процедура и налагане на финансови корекции за сметка на българските данъкоплатци“, подчертава Милков.

Кметът отбелязва в писмото си, че с оглед важността на процедурата, Община Русе е подкрепила сдруженията на собствениците, като е отпуснала финансова помощ под формата на безлихвен заем за извършване на техническо и енергийно обследване.

От финансовата помощ на обща стойност 994 443,08 лв. са се възползвали 26 МЖС, всички от които са подали заявления за сключване на партньорско споразумение с Община Русе, както и са подали на проектно предложение по цитираната мярка. Други 8 Сдружения на собствениците сами са подготвили необходимите обследвания и са заявили желанието си за включване пред Община Русе.

В писмото си до регионалния министър Пенчо Милков отдава внимание на един особено важен факт – Русе е традиционният център на Дунавския регион, който представлява лицето на страната за всички влизащи в България от север. В тази връзка и най-вече във връзка с гореизложеното, той настоява да бъде преразгледано обявеното класиране по процедура BG-RRP-4.023 – ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I, както и да бъде извършена независима проверка на обследванията за енергийна ефективност на всички сгради, получили над 115 точки.

„Считам, че по този начин ще отпаднат съмненията по отношение на коректността на класирането и ще се постигне по-балансирано териториално разпределение на средствата“, заявява в края на становището си кметът на община Русе.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments