КЕВР прекрати лицензията на „Топлофикация-Габрово“

0
374
Парно отопление, радиатор
Отопление. Снимка: Pixabay

Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение, с което прекрати лицензиите на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД за дейностите „производство на електрическа и топлинна енергия“ и „пренос на топлинна енергия“. Искането за прекратяване беше подадено от самото топлофикационно дружество поради техническа невъзможност за изпълнение на лицензионната дейност.

Преди да приеме решението, в съответствие с нормативната уредба КЕВР извърши анализ дали прекратяването на лицензионната дейност може да доведе до нарушаване сигурността на снабдяването на клиентите с електрическа или топлинна енергия, или да застраши националната сигурност и обществения ред. Изискани бяха становища от Министерство на енергетиката, МРРБ, МО, ДАНС, Областния управител на Габрово, кмета на община Габрово и Омбудсмана на Република България, както и от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД) и „Електроразпределение Север“ АД.

Извършените проверки от контролните органи на МЕ и КЕВР са констатирали, че енергийният обект за производство на електрическа и топлинна енергия е в техническа невъзможност да работи през предстоящия отоплителен сезон 2023 – 2024 г. и да снабдява с топлинна енергия общо 4208 абонати, в това число: 4113 битови и 95 стопански потребители. Топлинните мощности на централата са неработещи от месец май 2023 г., липсва достатъчен оперативен и ремонтен персонал, не са изпълнени голяма част от дадените предписания. Установено е, че ремонтната програма е без конкретни срокове и финансиране и включва само отстраняване на течове по тръбопроводи, подмяна на спирателна и регулираща арматура по топлопреносната мрежа и частична подмяна на тръбопроводи.

В решението на КЕВР се посочва, че независимо от преустановяването на лицензионните дейности от „Топлофикация-Габрово“ ЕАД, за клиентите на дружеството е гарантирана възможността да се отопляват чрез електрическа енергия. Изисканата информация от ЕСО ЕАД е потвърдила, че дори при по-студена зима мощностите са достатъчни за обезпечаване електрозахранването на потребителите в Габрово и няма да се стигне до претоварване на електропреносната мрежа.

По данни на „Електроразпределение Север“ АД след спирането на ТЕЦ „Габрово“ инсталираната мощност по подстанции в Габрово също разполага с достатъчен резерв. С решение на Министерския съвет от 19.10.2023 г., за битовите клиенти на дружеството, които няма да имат централно топлоснабдяване през отоплителния сезон 2023-2024 г., е одобрена Програма за подпомагане в размер до 730 000 лв., предвиждаща фиксирана сума на един MWh. По този начин се смекчават икономическите последици за тях.

Преустановяването на дейността на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД не създава опасност за националната сигурност и обществения ред, тъй като по информация от компетентните органи дружеството не попада в списъка на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност.

В съответствие с нормативната уредба, преди приемането на решението за прекратяване на лицензионната дейност на дружеството, на 7.11.2023 г. Комисията проведе открито заседание с участието на изпълнителния директор на дружеството, който прие заключенията в доклада без забележки. С цел прозрачност и публичност докладът на работната група беше публикуван предварително.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments