ЕК търси мнения по повод насоките за регионална държавна помощ

0
70
Европейска комисия
Европейска комисия. Снимка: Pixabay

Европейската комисия започна обществена консултация, като приканва всички заинтересовани страни да представят своите мнения по проекта на преразгледани насоки на ЕС за регионална държавна помощ („Насоките за регионална помощ“). Заинтересованите страни могат да участват в консултацията до 30 септември 2020 г.

Насоките за регионална помощ имат за цел да насърчат икономическото развитие на необлагодетелстваните региони в ЕС, като същевременно гарантират еднакви условия на конкуренция между държавите членки. Регионалната помощ представлява важен инструмент, използван от държавите членки за укрепване на регионалното развитие.

В проекта на преразгледаните насоки се отчитат предварителните резултати от проверката за пригодност. Тези предварителни резултати показват, че настоящите насоки за регионална помощ са функционирали добре по принцип. Същевременно Комисията предлага редица целенасочени корекции за опростяване и отразяване на опита, натрупан при прилагането на настоящите правила.

Освен това, проектът на преразгледаните насоки отразява новите приоритети на политиката, свързани с Европейския зелен пакт, промишлената стратегия и стратегията в областта на цифровите технологии на ЕС. Така например, като се имат предвид значителните нужди от инвестиции за този двоен преход и за да се даде възможност на регионите да се възстановят от икономическите последици от разпространението на коронавируса, Комисията предлага да се увеличат максималните интензитети на помощта, като се създадат възможности за допълнителни стимули за частни инвестиции в регионите в най-неравностойно положение, като същевременно се гарантират еднакви условия на конкуренция между държавите членки. Комисията също така предлага допълнителни процедурни опростявания за държавна помощ в полза на регионите по механизма за справедлив преход, които държавите членки понастоящем определят.

В контекста на текущия преглед на правилата за държавна помощ Комисията продължава да обмисля допълнителни мерки в областта на прилагането на държавната помощ, които могат да допринесат за постигането на целите на Зеления пакт, които трябва да се основават на ясни и обективни критерии. Като част от днешната консултация относно проекта на преразгледаните насоки за регионална помощ Комисията също така приканва заинтересованите страни да предоставят мненията си и по този въпрос.

Настоящите насоки за регионална помощ са в процес на преразглеждане в контекста на „проверката за пригодност“ на Комисията на пакета от мерки за модернизиране на държавната помощ от 2012 г. Проектът на Насоките и всички подробности относно обществената консултация са достъпни онлайн. Приемането на новите насоки се предвижда за началото на 2021 г., за да се предостави
достатъчно време на държавите членки да изготвят и нотифицират своите карти на регионалните
помощи, които ще влязат в сила през 2022 година.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments