Доц. Ковачева иска да се преразгледат проектопромените на Наредбата за ползването на повърхностните води и на Закона за водите

0
22
Диана Ковачева
Снимка: Пресцентър на Омбудсмана на Република България

Омбудсманът Диана Ковачева е изпратила становище до служебните министри на околната среда и водите Асен Личев и на енергетиката Андрей Живков, в което сигнализира за обществено недоволство срещу Проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за ползването на повърхностните води и Проекта на Решение на МС за Закон за изменение и допълнение на Закона за водите, които бяха публикувани за обществено обсъждане до 6 септември. Гражданите смятат, че ако тези проекти станат факт, предстоят екопроблеми, застрашаващи живота и здравето на населението, а може да доведат и до евросанкции за България.

Причина за становището е постъпилото в институцията на обществения защитник възражение от Сдружение „Балканка“, чиято дейност е защитата на околната среда, което е подкрепено от десетки индивидуални жалби на граждани. Те алармират, че предложените проекти на практика намаляват нормативната защита от вредните последици при функционирането на малките ВЕЦ – водноелектрически централи с мощност до 10 MW. Според тях се нарушават екосистемните услуги от водните течения с неблагоприятни последици за здравето на населението, както и консервационните цели, за които са установени съответните защитени територии и защитени зони.

„Създават се предпоставки за задълбочаване на вече нанесените неблагоприятни въздействия от малки ВЕЦ, които според подателите представляват научен факт или доказана тенденция в условия на намаляване на водните запаси поради глобалните климатични промени“, подчертава доц. Ковачева.

Според омбудсмана такова, например, е изискването за учредено право на строеж или друг вид ползване върху земята, включително като условие за продължаване на срока за водоползване, както и „понижаването в ранг“ на специфичното ограничение за разрешаване на водоползване в териториите за природна защита за нуждите на производство на електрическа енергия, с пренасянето му от законовата норма на чл. 118ж от Закона за водите в административен акт – заповед на министър, за определяне на режима на защита в съответната територия. Общественият защитник пише:

„Водеща е политиката на ЕС за намаляване на парниковите емисии, в контекста на която се поставя целта за повишаване на относителния дял на енергията, произведена от възобновяеми източници, в общото енергийно потребление, както и борбата с последиците от климатичните промени.“

В този смисъл, омбудсманът подчертава, че през последните десетилетия е съществена ролята на правилата за държавна помощ като основен правен регулатор на стимулите за производство на електрическа енергията от вятър, слънце, биогаз, водноелектрическата енергия и други възобновяеми източници. Схемите за държавна помощ търпят промени в зависимост от резултатите на въздействие от тяхното прилагане, съответно от развитието на необходимостта от подпомагане, като се оценяват изискванията за съвместимост на държавната помощ с вътрешния пазар. А при оценка на схемите за държавна помощ за производство на електроенергия от възобновяеми източници, страните следват Насоките на ЕК относно държавните помощи за опазване на околната среда и енергетиката за периода 2014-2020 г. Така в съответствие с разпоредбите на Насоките вредните за околната среда субсидии се прекратяват.

Омбудсманът изтъква, че е в ход процес на преразглеждане на Насоките и заложените механизми на подпомагане, за ориентиране от административен към пазарен подход в съответствие с намаляването на нуждата от инвестиции, но без да се засяга принципът за подпомагане само при съобразеност с изискванията за опазване на околната среда. Доц. Ковачева е категорична, че е нужно да се извърши последващ анализ за съответствието на условията за предоставяне на държавна помощ за производството на електрическа енергия от възобновяеми източници, независимо от прилаганата технология.

„Анализ е необходим и поради факта, че вредните последици е възможно да се проявят и в по-дълъг период или по-дълго време да останат незабелязани, включително и поради разполагането на обектите в отдалечени места. В тази насока позицията на омбудсмана е последователна и е изразявана по повод на жалбите на граждани от засегнатите населени места на с. Труд, гр. Нова Загора за замърсяване от електрически централи въз основа на биогаз от преработка на животински тор и остатъци от селското стопанство“, добавя Ковачева, като представи още аргументи, заради които настоява проектите да бъдат допълнително обсъдени и обосновани.

„В контекста на текущото обществено обсъждане, от особена важност е да се спазят процедурните гаранции за пълноценното участие на засегнатата общественост в процеса на вземане на решения по въпросите на нормативната уредба, като изчерпателно бъдат разгледани и обсъдени всички възражения и изразени притеснения на гражданите, засягащи опазване на живота, здравето и околната среда“, обобщава омбудсманът.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments