БВП нараства с 4,6% през третото тримесечие на 2021 година

0
19
Пари
Пари. Снимка: СДВР, Facebook

Ръст на Брутния вътрешен продукт през третото тримесечие на 2021 година спрямо същия период на 2020-а с 4,6% отчитат от Националния статистически институт. През третото тримесечие на 2021 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се увеличава с 3.1%.

Растежът на брутната добавена стойност се определя от регистрираното увеличение при: Култура, спорт и развлечения; други дейности – 22.5%, Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване – 8.2%, Финансови и застрахователни дейности – 6.1%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения – 5.0%, Селско, горско и рибно стопанство – 4.8%.

По отношение на компонентите на крайното използване, влияние за регистрирания икономически ръст има крайното потребление с увеличение от 6.8%. Износът на стоки и услуги се увеличава с 9.8%, а вносът на стоки и услуги – с 12.7% в сравнение с третото тримесечие на 2020 година.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2021 г. възлиза на 36 133 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 5 241 лв. от стойностния обем на показателя.

При среден за тримесечието валутен курс от 1.659260 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 21 777 млн. долара и съответно на 3 159 долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е съответно 18 475 млн., като на човек от населението се падат 2 680 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през третото тримесечие на 2021 г. възлиза на 31 201 млн. лв. по текущи цени.
През третото тримесечие на 2021 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката увеличава равнището си спрямо същото тримесечие на предходната година с 0.8 процентни пункта до 7.6%.

Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.6 процентни пункта до 26.4%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, намалява до ниво от 66.0% при 67.4% през съответния период на предходната година.

За крайно потребление през третото тримесечие на 2021 г. се изразходват 75.1% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 14.8% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

Според сезонно изгладените данни през третото тримесечие на 2021 г. БВП нараства спрямо предходното тримесечие с 0.6%. Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0.4%.

По предварителни данни за третото тримесечие на 2021 г. крайното потребление нараства с 1.8%, а бруто капиталообразуването – с 6.2%.

Износът на стоки и услуги намалява равнището си спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни с 2.2%, докато вносът на стоки и услуги бележи ръст с 3.3%.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments