Брутният вътрешен продукт на България продължава да нараства

0
12
Пари
Пари. Снимка: Pixabay

Доверието в промишлеността намалява с 0.5 пункта в сравнение с август. Това показват последните данни на Националния статистически институт. През юли 2021 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 8.3% спрямо съответния месец на 2020 година. На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – със 17.1%, в преработващата промишленост – със 7.5%, и в добивната промишленост – с 6.2%.

Данните за строителната продукция през юли 2021 г. показват увеличение от 0.8% на строителната продукция в сравнение със същия месец на 2020 година. На годишна база повишението на строителната продукция през юли 2021 г. се определя от положителния темп при гражданското/инженерното строителство с регистриран ръст от 3.5%, докато при сградното строителство се наблюдава намаление с 1.3%.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие на 2021 г. възлиза на 31 167 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 4 513 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.623855 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 19 193 млн. долара и съответно на 2 779 долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е съответно 15 935 млн., като на човек от населението се падат 2 308 евро. Сезонно изгладените данни показват ръст от 9.9% в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и повишение от 0.6% спрямо първото тримесечие на 2021 година.

През юли 2021 г. общият показател на доверие на потребителите се увеличава с 3.5 пункта спрямо нивото си от април. Повишаване на потребителското доверие се отчита сред населението както в градовете, така и в селата – съответно с 3.1 и 4.7 пункта. Общата оценка на потребителите за развитието на икономическата ситуация в страната през последните дванадесет месеца бележи леко подобрение. Очакванията на живеещите в градовете са тази положителна тенденция да продължи и през следващите дванадесет месеца за разлика от населението в селата, което е малко по-песимистично настроено в сравнение с предходното наблюдение.

През юли 2021 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, е с 20.2% над равнището на същия месец на 2020 година. През юли 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г. е отчетен ръст на оборота при: търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 21.8%), търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 21.0%) и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 14.5%).

За индивидуално потребление през второто тримесечие на 2021 г. са изразходвани 68.8% от произведения БВП. Показателят се увеличава със 7.1% в реално изражение спрямо съответното тримесечие на 2020 г.

През второто тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 062.2 хиляди, от които 1 643.5 хиляди мъже и 1 418.7 хиляди жени. Коефициентът на заетост е 52.1% (58.4% при мъжете и 46.3% при жените).

През второто тримесечие на 2021 г. безработни са 182.9 хиляди души, от които 98.3 хиляди (53.7%) са мъже и 84.6 хиляди (46.3%) – жени. Коефициентът на безработица е 5.6% и е еднакъв за мъжете и жените.

По предварителни данни през второто тримесечие на 2021 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 6.7% спрямо второто тримесечие на 2020 година. В индустрията увеличението е с 1.7%, в услугите – с 4.7%, и в строителството – с 13.4%.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments